Algemene voorwaarden

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen VlaaiUitLimburg en de klant.

1.2 VlaaiUitLimburg zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.1 De klant kan de door VlaaiUitLimburg op de website aangeboden producten bestellen en laten bezorgen op een afleveradres dat door de klant is opgegeven bij de bestelling via de webshop VlaaiUitLimburg NL of BE. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van VlaaiUitLimburg van de bestelling van de klant. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van VlaaiUitLimburg naar het door de klant opgegeven emailadres.

2.2 In het geval van een bestelling die niet via de webshop gedaan is bij VlaaiUitLimburg kan VlaaiUitLimburg, indien deze het nodig acht, vooruitbetaling van de bestelling eisen alvorens de bestelling in productie te nemen. VlaaiUitLimburg houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

2.3 Alvorens de bestelling van de klant die via de webshop online gedaan is in productie te nemen, dient het totaal verschuldigde bedrag ( incl. eventuele bezorgkosten of kosten voor andere diensten die de klant opgegeven heeft bij zijn bestelling via de webshop) vooraf betaald te zijn aan VlaaiUitLimburg. Nadat u op de ‘bestelknop’ in de webshop geklikt hebt, accepteert u tevens een betaalverplchting aan VlaaiUitLimburg. iU heeft geen recht deze overeenkomst te herroepen, omdat het producten betreffen met een beperkte houdbaarheid.

2.4 De klant kan de bestelling niet annuleren of de overeenkomst ontbinden via de website.

3.0 De klant is voor de via de webshop bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typfouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail/factuur kunnen ook na verzending van deze mail door VlaaiUitLimburg worden gecorrigeerd.

3.1 De in de webshop vermelde prijzen van vlaaien zijn in euro’s, incl. 9% BTW. De in de webshop vermelde prijzen van Verzendkosten en het toevoegen van een ‘Persoonlijke boodschap-sticker’ zijn in euro’s, excl. 21% BTW De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

3.2 Betaling dient plaats te vinden nadat de klant de producten online in de webshop heeft besteld en daarbij heeft aangegeven op welke dag en op welk afleveradres de bestelling bezorgt moet worden. De klant is, ook in het geval de producten niet kunnen worden afgeleverd op het door de klant opgegeven afleveradres of bij beschadiging van de afgeleverde producten,  gehouden tot betaling en kan geen terugbetaling eisen van het door hem vooraf betaalde bedrag.

4.0 Communicatie tussen VlaaiUitLimburg en de klant geschiedt elektronisch, behoudens voorzover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door VlaaiUitLimburg opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de klant, komt dit voor risico van laatstgenoemde.

4.1 VlaaiUitLimburg stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de klant via de website/webshop ter beschikking. De klant gaat akkoord met deze voorwaarden en verklaart vooraf kennis hiervan genomen te hebben voordat hij/zij de online bestelling plaatst en betaald heeft.

4.2 VlaaiUitLimburg streeft ernaar de informatie op de website/webshop zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.

4.3 VlaaiUitLimburg is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van VlaaiUitLimburg ten opzichte van de klant, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.

4.4 VlaaiUitLimburg is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

4.5 Op de deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.

4.6 VlaaiUitLimburg maakt gebruik van de diensten van externe bedrijven (pakketvervoerders) die het vervoer van de producten, naar de door de klant opgegeven afleveradressen verzorgen. Indien de pakketvervoerder(s) fouten maakt bij de aflevering of het pakket niet tijdig op een afgesproken tijdstip aflevert, dan is VlaaiUitLimburg niet aansprakelijk voor de voor de klant ontstane schade.

Vervoer en distributie
VlaaiUitLimburg.nl zorgt in principe NIET zelf voor het vervoer/distributie van de producten. Mocht vervoer/distributie toch gewenst zijn, is VlaaiUitLimburg.nl gerechtigd om hiervoor onkosten in rekening te brengen. De onkosten zijn afhankelijk van afstand en tijd. De klant zorgt voor voldoende koelruimte op het betreffende bezorgadres. Bezorgen op een exact afgesproken, stipt aan te houden tijdstip is niet haalbaar voor VlaaiUitLimburg.nl. De klant dient daarom rekening te houden met een speling van minimaal 45 minuten, zowel voor als na het afgesproken tijdstip van levering.

VlaaiUitLimburg.nl kan de kwaliteitsnorm van het bestelde product vanaf verzending niet meer garanderen. Wij zullen met de grootst mogelijk zorg uw bestelling verpakken en aanbieden aan onze logistieke partner. Vanaf het moment van aanbieden kunnen wij echter geen verantwoording meer dragen voor de uiteindelijke bezorgdag, bezorgtijdstip en staat van de bestelde producten.

Leveringen
VlaaiUitLimburg.nl zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door VlaaiUitLimburg.nl ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

Aansprakelijkheid
VlaaiUitLimburg.nl is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van VlaaiUitLimburg.nl is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van VlaaiUitLimburg.nl komen.

VlaaiUitLimburg.nl is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en VlaaiUitLimburg.nl, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van VlaaiUitLimburg.nl. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door VlaaiUitLimburg.nl uitgesloten. VlaaiUitLimburg.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan VlaaiUitLimburg.nl, zoals Post.nl, Packs.nl e.d. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant.

Eigen ontwerp voor opmaak en printen van persoonlijke boodschap die (eventueel) bij de bestelling bijgevoegd wordt door VlaaiUitLimburg

5.0 De klant gaat ermee akkoord dat de beoordeling en beslissing om een afbeelding en/of teksten toe te staan dan wel af te wijzen bij VlaaiUitLimburg ligt. VlaaiUitLimburg correspondeert niet met de klant over de reden van afwijzing.

5.1 De klant verplicht zich ertoe in ieder geval geen afbeeldingen en/of teksten aan te leveren die in strijd zijn met de wet, goede zeden of openbare orde of die een religieuze inhoud hebben.

5.2 De klant vrijwaart VlaaiUitLimburg van eventuele auteursrechtelijke of copyright-aanspraken van derden op het gebruik van een door de klant aangeleverde/gekozen afbeelding(en) en/of tekst(en), welke in de ‘persoonlijke boodschap’ opgenomen/geprint worden. VlaaiUitLimburg is hiervoor niet aansprakelijk. De klant accepteert dat de uiteindelijke afbeelding op de taart qua kleur en beeldkwaliteit kan verschillen van de door de klant aangeleverde digitale afbeelding en/of teksten.

5.3 Auteursrecht & Copyright: Alle afbeeldingen, logo’s, foto’s en de namen VlaaiUitLimburg of de domeinnaam www.VlaaiUitLimburg.nl zijn auteursrechtelijk beschermd, waarbij het copyright berust bij de heer J.A.T. Kockelkoren en/of het bedrijf VlaaiUitLimburg. Zonder schriftelijke toestemming van de heer J.A.T. Kockelkoren mogen de bedoelde afbeeldingen, logo’s, foto’s en de namen VlaaiUitLimburg of de domeinnaam www.VlaaiUitLimburg.nl niet gebruikt worden door derden in hun schriftelijke of digitale communicatie ( op welke manier dan ook ) met derden.

Deze algemene voorwaarden zijn te Heerlen (NL) opgesteld door VlaaiUitLimburg op 13-03-2022.